kasi sike lili

tenpo suno ni, la mi moku e kasi sike lili. kasi sike lili li pona lili tawa mi. taso kasi sike lili li pona tawa sijelo mi. pona, kasi sike lili o.

kasi sike lili mute